Статут партії

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Політична Партія «Фронт Змін»

1.    Політична Партія «Фронт Змін» (надалі – Партія) – це добровільне об'єднання громадян України, створене на основі спільного бачення громадянами України шляхів модернізації держави, розвитку соціальної, економічної, духовної та політичної сфери, ролі і місця України у світі.

2.    Партія створена на установчих зборах 3 березня 2007 p., зареєстрована Міністерством юстиції України 26 червня 2007 р. (Свідоцтво про реєстрацію Політичної Партії № 144-п.п. від 26 червня 2007 р.) та перейменована на підставі рішення позачергового З’їзду Політичної Партії «Демократичний фронт» від 23 вересня 2009 року у Політичну Партію «Фронт Змін».

Стаття 2. Назва Партії

1. Назва Партії:

повна українською мовою - Політична Партія «Фронт Змін»;
скорочена українською мовою - Фронт Змін, ФЗ;

Стаття 3. Територіальні межі діяльності Партії

1.    Партія поширює свою діяльність на всю територію України, діє згідно з Конституцією України, іншими актами законодавства України, цим Статутом та Програмою Партії.

Стаття 4. Загальні засади діяльності Партії

1. Партія діє на засадах самоврядування, законності, гласності, забезпечення демократичних  перетворень та європейських цінностей на основі спільного бачення громадянами України ролі та місця України у світі, шляхів ефективної модернізації держави, у тому числі її соціальної, економічної, духовної та політичної сфери, з метою участі громадян України в політичному житті суспільства за допомогою формування і вираження їхньої політичної волі, участі в суспільних і політичних акціях, у виборах і референдумах, а також для представництва інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Стаття 5. Правовий статус Партії

1.    Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.
2.    Партія має повну правосуб’єктність юридичної особи, у тому числі має право брати участь у конституційних, адміністративних, цивільних та інших правовідносинах, набувати майнових та немайнових прав, здійснювати їх, виконувати власні обов’язки.
3.    Партія може бути власником майна, мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Бюро Партії, власну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак та девіз, яка затверджуються Радою Партії.

Стаття 6. Місцезнаходження керівних і контролюючого органів Партії

1. Місцезнаходження керівних і контролюючого органів Партії: Україна, м. Київ

Розділ ІІ. Мета і завдання Партії. Права та обов’язки Партії

Стаття 7. Мета діяльності Партії

1.    Метою діяльності Партії є побудова країни динамічного, сталого розвитку, у якій буде втілено європейські цінності свободи, рівності, справедливості, солідарності та толерантності, принципи демократії і суспільного діалогу, а також забезпечено можливість участі всіх громадян України у виробленні нової державної політики.

Стаття 8. Завдання Партії

1.    Завданнями Партії є:
-    виконання Програми Партії;
-    створення громадянського суспільства та забезпечення демократичних перетворень в Україні;
-    забезпечення дотримання прав людини і громадянина, реалізація принципу соціальної справедливості у всіх життєво важливих для людини сферах (охорона здоров'я, освіта, забезпечення житлом, харчуванням тощо);
-    повернення державі активної ролі в економічних процесах;
-    припинення корупції та налагодження державного апарату шляхом створення нової якості влади в Україні.

Стаття 9. Права і обов’язки Партії
1.    Для досягнення мети своєї діяльності та виконання встановлених цим Статутом завдань Партія може вживати будь-які не заборонені чинним в Україні законодавством заходи, що не суперечать загальним засадам діяльності Партії та її меті.
2.    Партія має право в установленому законом порядку:
1)    висвітлювати публічно і обґрунтовувати свою позицію з питань державного і суспільного життя, вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї, цілі та завдання;
2)    здійснювати політичну діяльність, організовувати та проводити збори, конференції, зустрічі, дискусії, мітинги, демонстрації, пікетування, а також інші публічні заходи у порядку, визначеному чинним законодавством України;
3)    брати участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових програм соціально-економічного розвитку держави; вносити свої пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо впровадження вказаних програм;
4)    захищати права та охоронювані законом інтереси Партії, її членів і прихильників в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та об'єднаннях громадян у способи та у формах, передбачених чинним законодавством України;
5)    брати участь у виборах Президента України, депутатів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та інших посадових осіб органів місцевого самоврядування у порядку, визначеному чинним законодавством України;
6)    брати участь у нормотворчій (у тому числі, законодавчій) діяльності через суб’єктів, що представляють Партію в органах державної влади та місцевого самоврядування;
7)    вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які підлягають розгляду відповідними органами у порядку, визначеному чинним законодавством України;
8)    використовувати державні засоби масової інформації з метою пропагування завдань, цілей та діяльності Партії, а також створювати власні засоби масової інформації у порядку, визначеному чинним законодавством України;
9)    налагоджувати та підтримувати зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями України та інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати міжнародні спілки, брати участь у міжнародних спілках;
10)    ініціювати всеукраїнські та місцеві референдуми;
11)    одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань, викладених у Статуті та програмних документах Партії;
12)    створювати в установленому законом порядку територіальні, місцеві, первинні організації Партії та інші структурні підрозділи Партії, передавати територіальним, місцевим, первинним організаціям Партії та іншим структурним/відокремленим підрозділам Партії майно для реалізації статутних цілей і завдань Партії, ухвалювати рішення про їх злиття, приєднання, поділ, виділення або ліквідацію тощо;
13)    створювати та готувати партійний кадровий резерв для висування на посади у керівних органах Партії, її територіальних, місцевих і первинних організаціях, та для участі у виборах в органи державної влади та місцевого самоврядування;
14)    проводити роботу з молоддю, залучати її до участі у здійсненні політики Партії;
15)    заохочувати наукові дослідження, розробку інформаційного та агітаційного забезпечення з питань впровадження реформування економіки та побудови правової держави в Україні;
16)    проводити соціологічні дослідження, опитування населення з метою вивчення громадської думки;
17)    вчиняти будь-які правочини, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту;
18)    здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та програмними документами Партії.
3.    Партія зобов'язана:
1)    дотримуватися у своїй діяльності Конституції України, інших актів законодавства України, Положень цього Статуту та програмних документів Партії;
2)    виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, що регламентує діяльність політичних партій.

Розділ ІІІ. Структура Партії

Глава 1. Центральні органи Партії

Стаття 10.  Склад Центральних органів Партії
1.    Центральні органи Партії складають керівні органи Партії та контролюючий орган Партії.
2.    Керівними органами Партії є: З'їзд Партії, Лідер Партії, Рада Партії, Бюро Партії. Контролюючим органом Партії є Комітет партійного контролю.

Стаття 11. З’їзд Партії
1.    З'їзд Партії є вищим керівним органом Партії, який вирішує основні питання діяльності Партії.
2.    Для участі у З’їзді Партії на конференціях територіальних організацій Партії з числа їх членів обираються особи (надалі – делегати З’їзду) у кількості, що визначається згідно з нормами представництва, встановленими Бюро Партії.
3.    З'їзд Партії є правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалися більше, ніж половина делегатів З’їзду, обраних з більшості територіальних організацій Партії.

Стаття 12. Порядок скликання З’їзду Партії
1.    Черговий З'їзд Партії скликається Лідером Партії або Бюро Партії не рідше, ніж один раз на один календарний рік.
2.    Позачерговий З'їзд Партії скликається за рішенням Лідера Партії та/або Бюро Партії у разі необхідності оперативного вирішення питань діяльності Партії, що виникли в період між черговими З'їздами Партії. Позачерговий З'їзд Партії за вимогою конференцій не менше, ніж однієї третьої від загальної кількості територіальних організацій Партії також скликається вказаними органами.
3.    Орган, який скликає З'їзд Партії встановлює дату його проведення, попередній порядок денний та норму представництва делегатів від територіальних організацій Партії на З'їзд.

Стаття 13. Повноваження З’їзду Партії
1. З’їзд Партії:
1)    обирає Лідера Партії; має право за поданням Ради Партії виключити Лідера Партії з членів Партії або відкликати Лідера Партії із займаної ним посади за дії, несумісні з цим Статутом та Програмою Партії;
2)    за поданням Лідера Партії визначає політику Партії, стратегію і тактику її діяльності; приймає заяви, звернення та резолюції з питань політичного, державного, культурно-духовного, соціального та суспільного життя України;
3)    за поданням Лідера Партії, Ради Партії та/або Бюро Партії затверджує Програму Партії та інші програмні документи Партії, вносить зміни та доповнення до них;
4)    затверджує Статут Партії та Положення про Раду Партії, вносить до них зміни та доповнення;
5)    за поданням Лідера Партії визначає кількісний склад Ради Партії;
6)    за поданням Лідера Партії обирає та відкликає із займаних посад членів Ради Партії;
7)    має право приймати громадян України у члени Партії, має право за поданням Ради Партії виключити з Партії членів Ради Партії, Голову Комітету партійного контролю, інших членів Партії у порядку, передбаченому цим Статутом;
8)    за поданням Лідера Партії приймає рішення про участь у виборчому процесі в Україні у порядку, встановленому чинним законодавством України, у тому числі висуває кандидатів у народні депутати України та затверджує виборчий список Партії або приймає рішення про утворення виборчого блоку з іншими політичними партіями;
9)    за поданням Лідера Партії та/або Ради Партії висуває кандидата від Партії на пост Президента України або приймає рішення про підтримку іншої кандидатури;
10)    за поданням Лідера Партії приймає рішення щодо рекомендування кандидатур до обрання (призначення) на вищі державні посади (керівництва Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, урядових органів, місцевих державних адміністрацій та судів) або делегує вказане право Раді Партії та/або Бюро Партії;
11)    розглядає звіти Лідера Партії, Ради Партії, Бюро Партії, Голови Комітету партійного контролю та ухвалює відповідні рішення за результатами їх розгляду;
12)    приймає рішення про реорганізацію Партії;
13)    приймає рішення про ліквідацію (саморозпуск) Партії. У разі прийняття такого рішення визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів.
2. З’їзд Партії може приймати до розгляду та вирішувати будь-яке інше питання, що стосується діяльності Партії, а також делегувати частину своїх повноважень Лідеру Партії, Раді Партії або Бюро Партії.

Стаття 14. Рішення З’їзду Партії
1.    Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З'їзді Партії, окрім тих випадків, коли З'їзд Партії визначить іншу процедуру та окрім рішень, для прийняття яких необхідна кваліфікована більшість, згідно з цим Статутом.
2.    Рішення З’їзду Партії приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З'їзді Партії, з наступних питань:
а)    обрання та відкликання з займаної посади Лідера Партії;
б)    виключення Лідера Партії із членів Партії;
в)    внесення змін та доповнень до Статуту Партії і Програми Партії;
г)    припинення діяльності Партії;
д)    відчуження майна Партії, що становить 50 і більше відсотків майна Партії.

Стаття 15. Лідер Партії
1.    Лідер Партії є вищою посадовою особою Партії, яка визначає політичний курс Партії та здійснює загальне керівництво Партією.
2.    Лідер Партії обирається З’їздом Партії шляхом відкритого голосування кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих  для участі у З'їзді Партії.
3.    Лідер Партії за посадою є Головою Ради Партії, якщо інше рішення не прийнято З’їздом Партії.
4.    Лідер Партії за посадою очолює Бюро Партії.

Стаття 16. Повноваження Лідера Партії
1. Лідер Партії у межах своїх повноважень:
1)    оцінює політичну ситуацію в країні, розробляє стратегію й тактику діяльності Партії, визначає політичний курс Партії;
2)    готує за участю Ради Партії та Бюро Партії і виносить на розгляд З'їзду Партії Програму Партії інші програмні документи Партії, приймає політичні рішення;
3)    робить заяви від імені Партії;
4)    представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими політичними партіями, об’єднаннями громадян та іншими особами;
5)    звертається до Ради Партії з поданням щодо визначення порядку формування більшості чи переходу в опозицію народних депутатів, що представляють Партію у Верховній Раді України;
6)    приймає рішення щодо проведення загальнопартійних дискусій за власною ініціативою, ініціативою Ради Партії, Бюро Партії, Комітету партійного контролю та/або за пропозицією не менше, ніж однієї третини від кількості територіальних організацій Партії з метою врегулювання спірних питань партійної політики та її основних напрямків;
7)    відкриває та закриває партійні дискусії, приймає рішення за їх результатами;
8)    має право вносити подання (пропозиції) для розгляду на З'їздах Партії;
9)    головує на З’їздах Партії, підписує рішення З’їздів Партії;
10)    вносить до З’їзду Партії подання щодо кандидатур на посади членів Ради Партії, а також подання щодо відкликання вказаних осіб з займаних ними посад;
11)    вносить до Ради Партії подання щодо кандидатур на посади членів Бюро Партії;
12)    вносить до Ради Партії подання щодо кандидатури на посаду Голови Комітету партійного контролю;
13)    видає розпорядження щодо розподілу управлінських та організаційних функцій між членами Бюро Партії;
14)    погоджує персональний склад членів рад територіальних організацій Партії;
15)    виносить на розгляд З'їзду Партії пропозиції щодо утворення блоків з іншими політичними партіями;
16)    скликає чергові та позачергові З'їзди Партії;
17)    уводить у дію рішення керівних органів Партії, а також територіальних, місцевих організацій Партії у визначених цим Статутом випадках;
18)    зупиняє дію будь-яких рішень керівних органів Партії, окрім рішень щодо скликання З'їзду Партії, прийнятих на вимогу більше третини територіальних організацій Партії, та рішень З'їзду Партії;
19)    зупиняє повноваження будь-якого члена Ради Партії з наступним зверненням до З’їзду Партії стосовно відкликання його з займаної посади;
20)    зупиняє повноваження будь-якого члена Бюро Партії з наступним зверненням до Ради Партії стосовно відкликання його з займаної посади;
21)    вносить до Бюро Партії подання про утворення, ліквідацію та розпуск територіальних, місцевих організацій Партії;
22)    вносить до Бюро Партії подання про виключення з Партії її членів за дії, несумісні з цим Статутом або Програмою Партії.
23)    без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
24)    розпоряджається майном та коштами Партії, укладає договори, а також вчиняє інші правочини (у тому числі, видає довіреності), необхідні чи пов'язані з діяльністю Партії;
25)    підписує фінансові, розпорядчі та інші документи Партії (звітність Партії), відкриває рахунки у банківських установах та розпоряджається ними;
26)    видає головам територіальних організацій Партії довіреності на здійснення ними повноважень, передбачених цим Статутом;
2. Лідер Партії може вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії, окрім питань, вирішення яких віднесено до повноважень З’їзду Партії окрім питань, які вирішення яких віднесено до повноважень З’їзду Партії. Лідер Партії може делегувати повноваження щодо розпорядження майном та коштами Партії, підпису фінансових та розпорядчих документів Партії, укладення договорів та вчинення інших правочинів, необхідних і пов'язаних з діяльністю Партії, одному з членів Бюро Партії на підставі відповідного рішення.

Стаття 17. Рішення Лідера Партії
1.    Рішення Лідера Партії викладаються письмово у формі розпоряджень, наказів, подань, доручень тощо та набувають чинності з моменту їх підписання.

Стаття 18. Рада Партії
1.    У період між З'їздами Партії функціонує Рада Партії.
2.    Кількісний склад Ради Партії визначає З'їзд Партії за поданням Лідера Партії.
3.    До складу Ради Партії за посадою входять: Лідер Партії, Голова Комітету партійного контролю, голови територіальних організацій Партії, або особи, які виконують обов’язки голів територіальних організацій Партії, а також члени Партії, які за поданням Лідера Партії обираються З'їздом Партії.

Стаття 19. Повноваження Ради Партії
1.    Рада Партії у межах своїх повноважень:
1)    за поданням Лідера Партії визначає кількісний склад Бюро Партії, зі свого складу обирає заступника Голови Ради Партії, обирає членів Бюро Партії та припиняє їх повноваження;
2)    за поданням Лідера Партії обирає Голову Комітету партійного контролю та припиняє його повноваження;
3)    звертається до З’їзду Партії з поданням про виключення Лідера Партії, Голови Комітету партійного контролю, членів Ради Партії, членів Бюро Партії із членів Партії або відкликання вказаних осіб із займаних ними посад;
4)    надає Лідеру Партії рекомендації щодо участі Партії у політичному процесі в Україні у порядку, встановленому чинним законодавством України;
5)    за поданням Лідера Партії визначає порядок формування більшості чи переходу в опозицію народних депутатів, що представляють Партію у Верховній Раді України;
6)    обговорює та надає Лідеру Партії пропозиції щодо концепції формування виборчих списків для участі Партії у виборах до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад;
7)    надає Бюро Партії вказівки щодо участі Партії у місцевих виборчих кампаніях;
8)    затверджує зразки партійного квитка, символіку Партії;
9)    приймає рішення про заснування засобів масової інформації, призначає та звільняє їх керівників;
10)    організовує наукове забезпечення діяльності Партії;
11)    затверджує порядок проведення партійних дискусій;
12)    затверджує відповідні інструкції, положення та інші документи, що регламентують діяльність відповідних центральних органів Партії.
2.    Рада Партії може приймати до розгляду та вирішувати будь-яке інше питання, що стосується діяльності Партії, окрім питань, вирішення яких віднесено до повноважень З’їзду Партії та Лідера Партії. Рада Партії може делегувати частину своїх повноважень Лідеру Партії.

Стаття 20. Засідання Ради Партії та рішення Ради Партії
1.    Рада Партії приймає рішення на своїх засіданнях або шляхом опитування її членів. Засідання Ради Партії скликаються Лідером Партії не рідше, ніж один раз на три місяці і є правомочними, якщо на них присутні більше половини від кількісного складу Ради Партії.
2.    Рішення Ради Партії є правомочним, якщо за нього проголосувала більше, ніж половина присутніх на засіданні членів Ради Партії. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні рішення вважається неприйнятим.

Стаття 21. Бюро Партії
1.    У період між засіданнями Ради Партії діяльністю Партії керує Бюро Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом.
2.    Бюро Партії очолює Лідер Партії за посадою. У разі тимчасової відсутності Лідера Партії повноваження щодо головування на засіданнях Бюро Партії може бути передано будь-якому члену Бюро Партії за рішенням Лідера Партії.
3.    Кількісний та персональний склад Бюро Партії визначається Радою Партії за поданням Лідера Партії.

Стаття 22. Повноваження Бюро Партії
1. Бюро Партії у межах своїх повноважень:
1)    організовує виконання рішень З’їздів Партії, Лідера Партії та Ради Партії;
2)    у період між З’їздами Партії та засіданнями Ради Партії визначає напрямки діяльності Партії;
3)    має право скликати чергові та позачергові З'їзди Партії. Встановлює норму представництва територіальних організацій Партії на день прийняття рішення про скликання З'їзду Партії для обрання делегатів З'їзду Партії;
4)    погоджує встановлені радою територіальної організації Партії норми представництва делегатів від місцевих організацій Партії на конференції територіальних організацій Партії;
5)    погоджує проведення чергових та позачергових конференцій територіальних організацій Партії; погоджує порядок денний конференцій (зборів) територіальних та місцевих організацій Партії;
6)    за поданням Лідера Партії приймає рішення про участь Партії у місцевих виборах (виборах до органів місцевого самоврядування в Україні) та дає згоду територіальним та місцевим організаціям Партії на участь у місцевих виборах на відповідній території;
7)    приймає рішення про утворення територіальних, місцевих організацій Партії, затверджує рішення установчих конференцій територіальних організацій Партії, установчих зборів про створення місцевих організацій Партії та координує їх роботу;
8)    приймає рішення про надання територіальній організації Партії статусу відокремленого підрозділу Партії;
9)    приймає рішення про припинення діяльності територіальних, місцевих організацій Партії;
10)    встановлює кількісний склад рад територіальних організацій Партії, погоджує для обрання кандидатуру голови територіальної організації Партії;
11)    припиняє повноваження рад територіальних та місцевих організацій Партії або окремих їх членів;
12)    за поданням Лідера Партії припиняє повноваження голови територіальної, місцевої, первинної організації Партії та покладає виконання обов'язків Голови територіальної, місцевої, первинної організації Партії на іншу особу;
13)    зупиняє дію будь-якого рішення конференцій територіальних організацій Партії, рішень зборів місцевих та первинних організацій Партії та звертається до З’їзду Партії із поданням про зміну або скасування відповідного рішення;
14)    за поданням Лідера Партії чи Голови Комітету партійного контролю скасовує або змінює будь-яке рішення рад територіальних, місцевих організацій Партії, а також будь-яке рішення голів територіальних, місцевих та первинних організацій Партії;
15)    затверджує, вносить зміни та скасовує положення про територіальні організації Партії, про місцеві організації Партії, про первинні організації Партії, а також інші положення, інструкції, інші внутрішні документи, що регламентують діяльність  Партії,  територіальних, місцевих та первинних організацій Партії та визначають їх  правовий статус, якщо інше прямо не передбачено цим Статутом;
16)    приймає у члени Партії у порядку, визначеному цим Статутом, відповідними положеннями та чинним законодавством України;
17)    виключає з Партії за дії, несумісні з цим Статутом та програмними документами Партії, будь-якого члена Партії, окрім Лідера Партії, членів Ради Партії, Голови Комітету партійного контролю, у порядку та на умовах, визначених цим Статутом;
18)    створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Партії, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників, визначає їх склад.
2. Бюро Партії може приймати до розгляду та вирішувати будь-яке інше питання, що стосується діяльності Партії, окрім питань, вирішення яких віднесено до повноважень З’їзду Партії, Лідера Партії або Ради Партії. Бюро Партії може делегувати виконавчому органу Партії  свої повноваження у частині забезпечення виконання рішень керівних органів Партії.
3. Бюро Партії вирішує питання, віднесені до його компетенції, на засіданнях Бюро Партії, які скликаються Лідером Партії. Засідання Бюро Партії є правомочними, якщо у них беруть участь не менше половини членів Бюро Партії.
4. Рішення Бюро Партії є правомочним, якщо за нього проголосувало більше, ніж половина присутніх на засіданні членів Бюро Партії.

Стаття 23. Комітет партійного контролю
1. Контролюючим органом Партії є Комітет партійного контролю, що діє на підставі Положення про нього, яке затверджується Радою Партії.
2. Метою діяльності Комітету партійного контролює:
1) в межах, визначених чинним законодавством України, перевірка відповідності дій посадових осіб керівних органів Партії та її організацій, депутатів рад всіх рівнів, обраних за списками Партії, та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, обраних (призначених) за ініціативою Партії, цьому Статуту, програмним документам та рішенням керівних органів Партії;
2)    виявлення та своєчасне реагування на факти порушення партійної дисципліни;
3)    недопущення політичної корупції;
4)    контроль за прозорістю формування та використання фондів Партії.
3. Комітет партійного контролю очолює Голова Комітету партійного контролю, який обирається Радою Партії за поданням Лідера Партії строком на п’ять років. Голова Комітету партійного контролю може бути відкликаний з посади Радою Партії за поданням Лідера Партії.
4.    Голова Комітету партійного контролю у межах своїх повноважень:
1)    очолює та здійснює поточне керівництво діяльністю Комітету партійного контролю, реалізовує всі повноваження вказаного органу;
2)    бере участь у засіданнях Бюро Партії з правом дорадчого голосу;
3)    скликає та організовує засідання Комітету партійного контролю, головує на них;
4)    бере участь у засіданнях будь-яких органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії;
5)    витребовує будь-які документи у органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії, які стосуються діяльності Партії;
6)    вимагає пояснення від посадових осіб органів Партії (окрім Лідера Партії), територіальних, місцевих, первинних організацій Партії та членів Партії стосовно обставин діяльності Партії;
7)    визначає кількісний та особовий склад Комітету партійного контролю; затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції штатних працівників Комітету партійного контролю;
8)    у межах статутних повноважень підписує документи з питань, що належать до компетенції Комітету партійного контролю та є обов’язковими для виконання всіма органами Партії та її членами;
9)    координує роботу ревізійних комісій (ревізорів) територіальних та місцевих організацій;
10)    визначає персональний склад ревізійних комісій (ревізорів) територіальних та місцевих організацій.
5. Комітет партійного контролю у межах своїх повноважень:
1)    розглядає заяви про порушення членами Партії, територіальними, місцевими, первинними організаціями Партії або їх керівними чи контролюючими органами норм цього Статуту та програмних документів Партії; вносить пропозиції з цього приводу Лідеру Партії, Раді Партії, Бюро Партії
2)    розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та вносить свої рекомендації щодо них керівним органам Партії;
3)    здійснює контроль за відповідністю рішень органів Партії, територіальних, місцевих, первинних організацій Партії цьому Статуту та програмним документам Партії;
4)    перевіряє виконання бюджету керівними органами Партії, територіальними, місцевими, первинними організаціями Партії;
5)    аналізує публічні заяви та виступи, дії та голосування депутатів Верховної Ради України, представників центральних органів державної виконавчої влади, які рекомендовані Партією, на предмет їх відповідності цьому Статуту, програмним документам Партії та рішенням керівних органів Партії; готує висновки та пропозиції Лідеру Партії з цих питань;
6)    перевіряє факти недотримання партійної дисципліни членами Партії, посадовими особами керівних органів Партії та її організацій, депутатами всіх рівнів та посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, обраними (призначеними) за списками Партії; готує висновки, подання  та пропозиції Лідеру Партії з цих питань;
7)    вносить подання, що є обов’язковими для розгляду керівними органами Партії;
8)    готує для З’їзду Партії, Лідера Партії, Ради Партії, Бюро Партії висновки за результатами попереднього розгляду скарг на рішення керівних органів Партії щодо членів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії;
9)    готує керівним органам Партії висновки для розгляду ними питань, пов’язаних з відкликанням із займаних посад посадових осіб керівних органів Партії, чи виключенням їх з Партії;
10)    за дорученням З’їзду Партії, Лідера Партії, за поданням Бюро Партії, чи з власної ініціативи здійснює перевірку діяльності керівних органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії та за результатами такої перевірки готує Лідеру Партії подання щодо доцільності зупинення повноважень або відкликання із займаних посад окремих посадових осіб керівних органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії;
11)    для виконання власних повноважень може залучати третіх осіб (фахівців у галузі права, бухгалтерського та податкового обліку тощо) на підставі окремих правочинів;
12)    проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Партії, територіальних, місцевих, первинних організацій Партії;
13)     проводить ревізію фінансово-господарської діяльності заснованих Партією засобів масової інформації;
14)    обирає членів ревізійних комісій та ревізорів територіальних та місцевих організацій Партії, координує їх діяльність;
15)    звітує перед З'їздом Партії та Лідером Партії про результати своєї діяльності.

Стаття 24. Строк повноважень членів керівних органів Партії та контролюючого органу Партії
1.    Лідер Партії обирається безстроково, але може бути відкликаний з займаної ним посади З’їздом Партії у порядку, визначеному цим Статутом.
2.    Строк повноважень членів центральних органів Партії, які за цим Статутом обираються на посади З’їздом Партії (за винятком Лідера Партії), становить п’ять років з моменту їх обрання. Строк повноважень кожної такої особи закінчується з моменту обрання на її посаду іншої особи.
3.    Строк повноважень інших членів центральних органів Партії визначається цим Статутом.

Стаття 25. Виконавчий орган Партії
1. Лідер Партії з метою виконання рішень керівних органів Партії створює виконавчий орган Партії, визначає його структуру та чисельний склад, призначає його керівника, а також затверджує Положення про виконавчий орган Партії.
2.    Керівник виконавчого органу Партії за посадою є членом Бюро Партії.

ГЛАВА 2. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

Стаття 26. Система територіальних організацій Партії
1.    Територіальними організаціями Партії є територіальна організація в Автономній Республіці Крим, обласні та міські організації Партії в містах Києві та Севастополі.
2.    Територіальна організація Партії в Автономній Республіці Крим складається з районних та міських організацій Партії.
3.    Обласна територіальна організація Партії складається з районних та міських організацій Партії.

Стаття 27. Порядок створення територіальних організацій Партії
1.    Територіальні організації Партії створюються на установчих конференціях на підставі відповідного рішення Бюро Партії.
2.    Рішення установчих конференцій про створення територіальних організацій Партії набувають чинності після затвердження їх Бюро Партії.
3.    Створені та зареєстровані у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, територіальні організації Партії не мають статусу юридичної особи. Правовий статус територіальної організації Партії визначається чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про територіальні організації Партії, затвердженим Бюро Партії.
4.    За рішенням Бюро Партії територіальні організації Партії  можуть отримати  печатку та штамп зі своїм найменуванням та відкрити поточний або інший рахунок.

Стаття 28. Повноваження територіальних організацій Партії
1. Територіальні організації Партії у межах своїх повноважень:
1)    організують виконання цього Статуту, програмних документів Партії, рішень керівних органів Партії та керівних органів територіальних організацій Партії;
2)    координують діяльність місцевих організацій Партії, що входять до їх складу;
3)    виробляють стратегію і тактику розв'язання актуальних проблем відповідної території, реалізують їх;
4)    за попередньою згодою Бюро Партії співпрацюють із іншими політичними партіями, їх блоками, громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
5)    у порядку, визначеному Бюро Партії, організують виборчі кампанії Партії на відповідній території;
6)    за попередньою згодою Бюро Партії висувають кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
7)    здійснюють інші повноваження, визначені цим Статутом.

Стаття 29. Органи територіальної організації Партії
1.    Органи територіальної організації Партії утворюють керівні органи та контролюючий орган територіальної організації Партії.
2.    Керівними органами територіальної організації Партії є: конференція, рада територіальної організації Партії, голова територіальної організації Партії.
3.    Контролюючим органом територіальної організації Партії є ревізійна комісія (ревізор) територіальної організації Партії.
4.    Керівні органи територіальної організації Партії та контролюючий орган територіальної організації Партії діють в межах повноважень, визначених цим Статутом та рішенням керівних органів Партії.

Стаття 30. Конференції територіальної організації Партії
1.    Конференція територіальної організації Партії є вищим керівним органом територіальної організації Партії.
2.    Чергова конференція територіальної організації Партії скликається радою територіальної організації Партії не рідше, ніж один раз на один календарний рік.
3.    Позачергові конференції територіальної організації Партії можуть бути скликані за вимогою Бюро Партії, ради територіальної організації Партії та/або не менше, ніж однієї третьої від кількості місцевих організацій Партії, що входять до складу територіальної організації Партії.
4.    Чергові та позачергові конференції територіальної організації Партії можуть відбуватися виключно за наявності попереднього погодження Бюро Партії. Порядок денний таких конференцій визначається радою територіальної організації Партії за погодженням із Бюро Партії.
5.    Чергові та позачергові конференції територіальної організації Партії є правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися більше, ніж половина делегатів, обраних від районних, районних у містах, міських організацій Партії.
6.    Делегати конференції обираються зборами місцевих організацій Партії. Норми представництва делегатів конференції від місцевих організацій Партії встановлюються радою територіальної організації Партії за попереднім погодженням із Бюро Партії.
7.    Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у конференції територіальної організації Партії.

Стаття 31. Повноваження конференції  територіальної організації Партії
1. Конференція  територіальної організації Партії:
1)    за поданням Лідера Партії обирає персональний склад ради територіальної організації Партії у кількості, визначеній Бюро Партії. Це рішення набуває чинності після введення його в дію рішенням Лідера Партії;
2)    заслуховує та затверджує звіти ради територіальної організації Партії та Голови територіальної організації Партії;
3)    згідно зі встановленими Бюро Партії нормами представництва територіальних організацій Партії, обирає делегатів від відповідної територіальної організації Партії на З'їзд Партії;
4)    за попереднім погодженням із Бюро Партії у разі виборів до органів місцевого самоврядування затверджує кандидата (список кандидатів) від Партії для їхньої участі у виборах за відповідним виборчим округом або приймає рішення про утворення виборчого блоку з іншими місцевими організаціями політичних партій;
5)    вносить подання до Бюро Партії про необхідність виключення з Партії осіб за дії, несумісні із цим Статутом або програмними документами Партії.
6)    вирішує інші найважливіші питання діяльності територіальної організації Партії.

Стаття 32. Рада  територіальної організації Партії
1.    У період між конференціями територіальної організації Партії діяльністю територіальної організації Партії керує рада територіальної організації Партії у межах повноважень та у порядку, визначених цим Статутом.
2.    Кількісний склад ради територіальної організації Партії встановлюється Бюро Партії у порядку, визначеному цим Статутом.
3.    Персональний склад ради територіальної організації Партії обирається конференцією територіальної організації Партії за поданням Лідера Партії.
4.    Строк повноважень членів ради територіальної організації Партії становить три роки.
5.    Повноваження ради територіальної організації Партії або окремого (-их) члена (-ів) ради територіальної організації Партії можуть бути достроково припинені за рішенням Бюро Партії.
6.    Рішення ради територіальної організації Партії приймаються на її засіданнях, які скликаються головою територіальної організації не рідше, ніж один раз на шість місяців. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів ради територіальної організації.

Стаття 33. Повноваження ради  територіальної організації Партії
1. Рада територіальної організації Партії у межах своїх повноважень:
1)    за попередньою згодою Бюро Партії скликає конференції територіальної організації Партії та визначає норми представництва на конференціях для тих місцевих організацій, які входять до складу відповідної територіальної організації Партії;
2)    за погодженням Бюро Партії обирає зі свого складу Голову територіальної організації Партії;
3)    попередньо погоджує питання про утворення та припинення діяльності первинних організацій, координує їх діяльність;
4)    створює постійні або тимчасові робочі та консультативно-дорадчі органи територіальної організації Партії, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників, визначає їх склад;
5)    розглядає заяви про вступ до Партії та заяви членів Партії про припинення членства у Партії; приймає рішення з цих питань;
6)    приймає рішення про внесення подання до Бюро Партії про необхідність виключення з Партії осіб за дії, несумісні із цим Статутом або програмними документами Партії;
7)    приймає рішення про внесення подання до Бюро Партії про зміну або скасування рішень Голови територіальної організації Партії, а також рішень керівних органів місцевих організацій Партії, які входять до складу відповідної територіальної організації Партії;
8)    у межах та в порядку, визначених Бюро Партії, розпоряджається коштами та майном територіальної організації Партії;
9)    звітує перед керівними органами Партії та членами територіальної організації Партії про результати своєї діяльності;
10)    за поданням голови територіальної організації Партії розглядає питання щодо скасування чи зміни будь-якого рішення ради місцевої організації Партії, голови місцевої, первинної організацій Партії;
11)    вирішує інші питання діяльності територіальної організації Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом та рішеннями керівних органів Партії.

Стаття 34. Голова  територіальної організації Партії
1.    Голова  територіальної організації Партії керує діяльністю територіальної організації Партії у період між конференціями територіальної організації Партії та засіданнями ради територіальної організації Партії.
2.    Голова територіальної організації Партії  входить до складу ради територіальної організації Партії  за посадою та головує на її засіданнях.
3.    Голова територіальної організації Партії обирається радою територіальної організації Партії з числа її членів в порядку, визначеному цим Статутом.
4.    Строк повноважень Голови територіальної організації Партії становить три роки.

Стаття 35. Повноваження Голови територіальної організації Партії
1. Голова  територіальної організації Партії у межах своїх повноважень:
1)    здійснює поточне керівництво діяльністю територіальної організації Партії;
2)    представляє територіальну організацію Партії у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
3)    робить заяви від імені територіальної організації Партії та від імені ради територіальної організації Партії;
4)    скликає та організовує засідання ради територіальної організації Партії, головує на них;
5)    здійснює оперативне керівництво місцевими організаціями Партії, що входять до складу відповідної територіальної організації Партії, координує їхню діяльність;
6)    здійснює загальне керівництво робочими органами територіальної організації Партії;
7)    несе відповідальність і звітує перед керівними органами Партії та територіальної організації Партії про свою діяльність;
8)    вносить до зборів місцевих організацій Партії погоджені Бюро Партії подання про обрання кількісного та персонального складу рад місцевих організацій Партії;
9)    вносить до рад місцевих організацій Партії погоджені Бюро Партії подання про обрання голів місцевих організацій Партії;
10)    зупиняє дію будь-якого рішення ради місцевої організації Партії, а також будь-яке рішення голови місцевої, первинної організацій Партії та не пізніше десяти днів з моменту прийняття відповідного рішення звертається до ради територіальної організації Партії з поданням щодо зміни або скасування відповідного рішення;
11)    погоджує подання голови місцевої організації Партії про обрання голови первинної організації Партії;
12)    вирішує інші питання діяльності територіальної організації Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом, та інших повноважень, наданих йому відповідно до цього Статуту;

Стаття 36. Виконавчий орган територіальної організації Партії
1.    З метою забезпечення діяльності керівних органів територіальної організації Партії у складі такої організації за рішенням голови територіальної організації Партії створюється виконавчий орган територіальної організації Партії. Виконавчий орган територіальної організації Партії діє на підставі Положення про територіальні організації, яке затверджується Бюро Партії.

Стаття 37. Ревізійна комісія (ревізор) територіальної організації Партії
1.    З метою контролю за діяльністю органів територіальної організації Партії у складі територіальної організації Партії може бути створено ревізійну комісію або призначено ревізора територіальної організації Партії. У разі створення ревізійної комісії територіальної організації Партії, або призначення ревізора територіальної організації Партії, така комісія або ревізор діють на підставі Положення, яке затверджується Комітетом партійного контролю.

ГЛАВА 3. МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

Стаття 38. Система місцевих організацій Партії
1.    Місцевими організаціями Партії є районні, міські, районні у містах організації Партії.

Стаття 39. Порядок створення місцевих організацій Партії
1.    Місцеві організації Партії створюються на установчих зборах за рішенням Бюро Партії, прийнятим на підставі відповідного подання територіальної організації Партії.
2.    Рішення установчих зборів про створення місцевих організацій Партії набувають чинності після затвердження їх Бюро Партії.
3.    Створені та зареєстровані у визначеному цим Статутом порядку місцеві організації Партії не мають статусу юридичної особи. Місцеві організації Партії діють на підставі цього Статуту та рішень керівних органів Партії.
4.    Учасники установчих зборів місцевої організації Партії з моменту визнання місцевої організації Партії створеною набувають статусу членів цієї місцевої організації Партії.

Стаття 40. Повноваження місцевої організацій Партії
1. Місцеві організації Партії у межах своїх повноважень:
1)    організують виконання цього Статуту, програмних документів Партії, рішень керівних органів Партії, керівних органів територіальної організації Партії, до складу яких входить відповідна місцева організація Партія, та керівних органів цієї місцевої організації Партії;
2)    координують роботу первинних організацій Партії, що входять до їх складу;
3)    виробляють стратегію і тактику розв'язання актуальних проблем відповідної території, реалізують їх;
4)    за попередньою згодою Бюро Партії співпрацюють із іншими політичними партіями, їх блоками, громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
5)    у порядку, визначеному територіальною організацією Партії та погодженому Бюро Партії, організують виборчі кампанії Партії на відповідній території;
6)    висувають кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування за попередньою згодою ради територіальної організації Партії та Бюро Партії;
7)    можуть вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній території, у межах повноважень, визначених цим Статутом.

Стаття 41. Органи місцевої організації Партії
1.    Органи місцевої організації Партії утворюють керівні органи та контролюючий орган місцевої організації Партії.
2.    Керівними органами місцевої організації Партії є: збори, рада місцевої організації Партії, голова місцевої організації Партії.
3.    Контролюючим органом місцевої організації Партії є ревізійна комісія (ревізор) місцевої організації Партії.
4.    Керівні органи місцевої організації Партії та контролюючий орган місцевої організації Партії діють в межах повноважень, визначених цим Статутом та Положенням про місцеві організації Партії, що затверджується Бюро Партії.

Стаття 42. Збори місцевої організації Партії
1.    Збори місцевої організації Партії є вищим керівним органом місцевої організації Партії.
2.    Чергові збори  місцевої організації Партії скликаються радою місцевої організації Партії не рідше, ніж один раз на один календарний рік.
3.    Позачергові збори  місцевої організації Партії можуть бути скликані за вимогою Бюро Партії, ради територіальної організації Партії, ради місцевої організації Партії та/або не менше, ніж однієї третьої від кількості первинних організацій Партії, що входять до складу місцевої організації Партії.
4.    Чергові та позачергові збори місцевої організації Партії можуть відбуватися виключно за наявності попереднього погодження ради територіальної організації Партії. Порядок денний таких зборів визначається радою місцевої організації Партії за погодженням ради територіальної організації Партії.
5.    Чергові та позачергові збори  місцевої організації Партії є правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися більше, ніж половина членів місцевої організації Партії.

Стаття 43. Повноваження зборів місцевої організації Партії
1.    Збори місцевої організації Партії:
1)    за поданням голови територіальної організації Партії, обирають персональний склад ради місцевої організації Партії;
2)    заслуховують та затверджують звіти ради місцевої організації Партії та голови місцевої організації Партії;
3)    згідно зі встановленими радою територіальної організації Партії нормами представництва місцевої організації Партії, обирають делегатів від відповідної місцевої організації Партії на конференцію територіальної організації Партії;
4)    за попереднім погодженням з радою територіальної організації Партії, затвердженим Бюро Партії, у разі виборів до органів місцевого самоврядування затверджують кандидата (список кандидатів) від Партії для їхньої участі у виборах за відповідним виборчим округом або приймають рішення про створення виборчого блоку з іншими місцевими організаціями політичних партій;
5)    вирішують інші найважливіші питання діяльності місцевої організації Партії.
2.    Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у зборах місцевої організації Партії.

Стаття 44. Рада  місцевої організації Партії
1.    У період між зборами місцевої організації Партії діяльністю місцевої організації Партії керує рада місцевої організації Партії у межах повноважень та у порядку, визначених цим Статутом.
2.    Кількісний склад ради місцевої організації Партії встановлюється територіальною організацією Партії.
3.    Персональний склад ради місцевої організації Партії обирається зборами місцевої організації Партії за поданням голови територіальної організації Партії.
4.    Строк повноважень членів ради місцевої організації Партії становить три роки.
5.    Повноваження ради місцевої організації Партії або окремого (-их) члена (-ів) ради місцевої організації Партії можуть бути достроково припинені за рішенням Бюро Партії.
6.    Рішення ради місцевої організації приймаються на її засіданнях, які скликаються головою місцевої організації не рідше, ніж один раз на шість місяців. Рішення ради місцевої організації приймається на її засіданнях. Прийняте рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів ради місцевої організації.

Стаття 45. Повноваження ради місцевої організації Партії
1.   Рада місцевої організації Партії у межах своїх повноважень:
1)    за попередньою згодою з головою територіальної організації Партії скликає збори місцевої організації Партії та визначає норми представництва на зборах для тих первинних організацій, які входять до складу відповідної місцевої організації Партії;
2)    за поданням голови територіальної організації Партії обирає зі свого складу голову місцевої організації Партії;
3)    створює постійні або тимчасові робочі та консультативно-дорадчі органи місцевої організації Партії, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників, визначає їх склад;
4)    утворює у своєму складі первинні організації та припиняє їх діяльність за попереднім погодженням ради територіальної організації, до складу якої входить місцева організація;
5)    приймає заяви про вступ до Партії та заяви членів Партії про припинення членства у Партії, передає їх раді територіальної організації Партії для прийняття відповідного рішення;
6)    приймає рішення про внесення подання до територіальної організації Партії про необхідність виключення з Партії осіб за дії, несумісні із цим Статутом або програмними документами Партії;
7)    приймає рішення про внесення подання до територіальної організації Партії про зміну або скасування рішень голови місцевої організації Партії, а також керівних органів первинних організацій Партії, які входять до складу відповідної місцевої  організації Партії;
8)    у межах повноважень та в порядку, визначених та територіальною організацією Партії, розпоряджається коштами та майном місцевої організації Партії;
9)    за попереднім погодженням Ради Партії приймає рішення про заснування засобів масової інформації;
10)    звітує перед керівними органами Партії, керівними органами територіальної організації Партії та членами місцевої організації про результати своєї діяльності;
11)    вирішує інші питання діяльності місцевої організації Партії у межах, визначених цим Статутом та рішеннями керівних органів Партії.

Стаття 46. Голова місцевої організації Партії
1.    Голова  місцевої організації Партії керує діяльністю місцевої організації Партії у період між зборами місцевої організації Партії та засіданнями ради місцевої організації Партії.
2.    Голова місцевої організації Партії входить до складу ради місцевої організації Партії  за посадою та головує на її засіданнях.
3.    Голова місцевої організації Партії обирається радою місцевої організації Партії з числа її членів за поданням голови територіальної організації Партії.
4.    Строк повноважень голови місцевої організації Партії становить три роки.

Стаття 47. Повноваження голови місцевої організації Партії
1. Голова  місцевої організації Партії у межах своїх повноважень:
1)    здійснює поточне керівництво діяльністю місцевої організації Партії;
2)    представляє місцеву організацію Партії у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
3)    робить заяви від імені місцевої організації Партії та від імені ради місцевої організації Партії;
4)    скликає та організовує засідання ради місцевої організації Партії, головує на них;
5)    здійснює оперативне керівництво первинними організаціями Партії, що входять до складу відповідної місцевої організації Партії, координує їхню діяльність;
6)    здійснює загальне керівництво робочими органами місцевої організації Партії;
7)    несе відповідальність і звітує перед керівними органами Партії, керівними органами територіальної  організації Партії та керівними органами місцевої організації Партії про свою діяльність;
8)    вирішує інші питання діяльності місцевої організації Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом та рішеннями керівних органів Партії.

Стаття 48. Виконавчий орган  місцевої організації Партії
1.    З метою забезпечення діяльності керівних органів місцевої організації Партії у складі такої організації за рішенням голови місцевої організації Партії створюється виконавчий орган місцевої організації Партії. Виконавчий орган місцевої організації Партії діє на підставі Положення про місцеві організації Партії, що затверджується Бюро Партії.

Стаття 49. Ревізор  місцевої організації Партії
1.    З метою контролю зі діяльністю органів місцевої організації Партії у складі місцевої організації Партії може бути призначено ревізора місцевої організації Партії. У разі призначення ревізора місцевої організації Партії, ревізор діє на підставі Положення, яке затверджується Комітетом партійного контролю.

ГЛАВА 4. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

Стаття 50. Порядок створення первинних організацій Партії
1.    Рада місцевої організації Партії за погодженням ради територіальної організації Партії може прийняти рішення про створення первинної організації Партії у складі місцевої організації Партії. У складі місцевої організації Партії може бути створено декілька первинних організацій Партії.
2.    До складу первинної організації Партії повинні входити щонайменше три члени Партії.
3.    Створені та зареєстровані у визначеному цим Статутом порядку первинні організації не мають статусу юридичної особи.

Стаття 51. Повноваження первинних організацій Партії
1. Первинні організації Партії у межах своїх повноважень:
1)    організують виконання цього Статуту, програмних документів Партії, рішень керівних органів Партії, керівних органів територіальних організацій Партії та місцевих організацій Партії, до складу яких входить відповідна первинна організація Партії;
2)    беруть участь у партійних дискусіях, а також у виробленні й реалізації політики територіальних та місцевих організацій Партії вищого рівня;
3)    висувають і обирають делегатів (представників) на збори місцевих організацій Партії, пропонують своїх членів до складу керівних органів Партії, територіальних та місцевих організацій Партії;
4)    допомагають громадянам у самоорганізації для реалізації їхніх інтересів за місцем проживання;
5)    у межах, визначених територіальною організацією Партії та Бюро Партії, беруть участь у виборчих кампаніях Партії;
6)    можуть вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній території, у межах компетенції, визначеної цим Статутом.

Стаття 52. Органи первинної організації Партії
1.    Органами первинної організації Партії є: збори та голова первинної організації Партії, які діють у межах повноважень, визначених цим Статутом Партії та рішеннями керівних органів Партії.

Стаття 53. Збори первинної організації Партії
1.    Збори первинної організації Партії є вищим керівним органом первинної організації Партії.
2.    Чергові збори первинної організації Партії скликаються головою первинної організації Партії не рідше, ніж один раз на один календарний рік.
3.    Позачергові збори первинної організації Партії можуть бути скликані за вимогою Бюро Партії, ради  територіальної організації Партії, ради місцевої організації Партії, до складу якої входить відповідна первинна організація Партії, або голови первинної організації Партії.
4.    Чергові та позачергові збори первинної організації Партії є правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися більше, ніж половина від кількісного складу первинної організації Партії.

Стаття 54. Повноваження зборів  первинної організації Партії
1. Збори  первинної організації Партії:
1)    у порядку, визначеному Бюро Партії та територіальною організацією Партії, вносять місцевій організації Партії, до складу якої входить відповідна первинна організація Партії, пропозиції щодо висування кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
2)    обирають голову первинної організації Партії, а також, згідно зі встановленими нормами представництва, делегатів на збори місцевих організацій Партії;
3)    вносять подання до територіальної організації Партії про припинення діяльності (реорганізацію, ліквідацію) первинної організації Партії.
4)    заслуховують та затверджують звіти голови первинної організації Партії;
5)    вирішують інші питання діяльності первинної організації Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом.

Стаття 55. Голова  первинної організації Партії
1.    Голова первинної організації Партії керує діяльністю первинної організації Партії у період між зборами первинної організації Партії.
2.    Голова первинної організації Партії обирається зборами первинної організації Партії з числа членів первинної організації Партії за поданням голови місцевої організації Партії, погодженим головою територіальної організації Партії.
3.    Строк повноважень голови первинної організації Партії становить три роки.

Стаття 56. Повноваження голови первинної організації Партії
1. Голова  первинної організації Партії у межах своїх повноважень:
1)    здійснює поточне керівництво діяльністю первинної організації Партії;
2)    представляє первинну організацію Партії у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
3)    робить заяви від імені первинної організації Партії;
4)    скликає та організує збори первинної організації Партії, головує на них;
5)    несе відповідальність і звітує про свою діяльність перед керівними органами Партії, керівними органами територіальної організації Партії та керівними органами місцевої організації Партії, до складу якої входить відповідна первинна організація;
6)    вирішує інші питання діяльності первинної організації Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом.

РОЗДІЛ IV. ЧЛЕНСТВО У ПАРТІЇ

Стаття 57. Члени Партії

1.    Членами Партії можуть бути громадяни України, які досягли вісімнадцятирічного віку, розділяють цілі та завдання Партії, дотримуються цього Статуту, беруть участь у діяльності Партії та сплачують членські внески.
2.    Членами Партії не можуть бути іноземні громадяни, особи без громадянства, громадяни України, визнані судом недієздатними, а також громадяни, які відповідно до чинного законодавства України не можуть бути членами політичної партії.
3.    Відносини щодо набуття, зупинення та припинення членства в Партії, сплати членських внесків, окрім цього Статуту, регулюються Положенням про членство в Партії, яке затверджується Радою Партії.

Стаття 58. Прихильники Партії
1.    Прихильниками Партії визнаються громадяни України, що досягли вісімнадцятирічного віку, підтримують статутні цілі і завдання Партії, надають їй будь-яке сприяння, яке не суперечить вимогам чинного законодавства України і цьому Статуту. Прихильники Партії не є її членами.
2.    Прихильниками Партії також вважаються громадяни, що тимчасово зупинили членство в Партії з підстав, викладених у статті 61 цього Статуту.
3.    Інші особливості статусу прихильника Партії, порядок його набуття і припинення, порядок взаємодії прихильників і членів Партії, прихильників Партії та керівних органів Партії визначаються Положенням про членство в Партії, яке затверджується Радою Партії.

Стаття 59. Вступ до Партії
1.    Прийом у члени Партії здійснюється З’їздом Партії, Бюро Партії та радами територіальних організацій Партії на підставі особистої письмової заяви кандидата, рекомендації двох членів Партії та відповідного подання первинної, місцевої або територіальної організації Партії, Лідера Партії, Бюро Партії.
2.    Особа набуває статусу члена Партії з моменту набуття чинності відповідним рішенням уповноваженого керівного органу Партії.
3.    Членство в Партії є індивідуальним, фіксованим і засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджується Радою Партії. Реквізити, порядок виготовлення, видачі, зберігання, використання та заміни партійного квитка визначаються відповідним Положенням про членство в Партії, яке затверджується Радою Партії.
4.    Членство в Партії несумісне з одночасним перебуванням в інших політичних партіях.

Стаття 60. Права і обов’язки членів Партії
1.    Член Партії має право:
1)    обирати і бути обраним до всіх виборних органів Партії;
2)    брати участь у голосуванні з усіх питань партійного життя;
3)    вільно висловлювати власні погляди на будь-яких партійних заходах;
4)    одержувати інформацію про діяльність Партії та її органів, про діяльність структурних підрозділів Партії та їх органів;
5)    звертатися з питаннями, пропозиціями, заявами в будь-які органи Партії, та одержувати відповідь по суті свого запиту;
6)    брати участь у діяльності та заходах, що проводяться Партією;
7)    за дорученням керівних органів Партії виступати від імені Партії;
8)    оскаржувати рішення та дії керівних органів Партії до вищих керівних органів Партії, у тому числі і до З'їзду Партії;
9)    звертатися до контролюючих органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії за захистом своїх порушених, оспорюваних або невизнаних прав члена Партії;
10)    має інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
2.    Член Партії зобов’язаний:
1)    дотримуватися Статуту Партії;
2)    усіляко сприяти реалізації Програми Партії;
3)    брати участь у діяльності відповідної територіальної, місцевої або первинної організації Партії;
4)    сплачувати членські внески у розмірі визначеному Радою Партії;
5)    особисто виконувати і активно сприяти реалізації рішень керівних органів Партії;
6)    у межах своєї компетенції брати участь в організації і проведенні виборчих кампаній, які проводяться Партією або територіальною, місцевою, первинною організацією Партії;
7)    не вчиняти дій, що дискредитують Партію, членів Партії та керівні органи Партії;
3. За невиконання вимог Статуту до члена Партії можуть бути застосовані партійні стягнення, у тому числі, припинення членства в Партії.

Стаття 61. Порядок та підстави зупинення членства в Партії
1.    Член Партії, який призначений на посаду або вступив на службу, несумісну згідно з Конституцією та законами України з членством у політичних партіях, зупиняє членство в Партії на час перебування на відповідній посаді або службі.
2.    Зупинення членства в Партії здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до Бюро Партії.
3.    Член Партії, що зупинив своє членство, ставиться на облік як прихильник Партії.
4.    Поновлення членства в Партії здійснюється шляхом подання письмової заяви громадянина до Бюро Партії після звільнення його з відповідної посади або служби, через яку існували обмеження щодо членства в Партії. Членство в Партії вважається поновленим з моменту прийняття відповідного рішення Бюро Партії.

Стаття 62. Припинення членства в Партії
1.    Членство в Партії припиняється у наступних випадках:
1)    подання особистої письмової заяви до керівного органу Партії, уповноваженого приймати рішення про прийняття у члени Партії;
2)    виключення з Партії за:
а)    вчинення діянь (дії чи бездіяльності), несумісних із цим Статутом та програмними документами Партії, зокрема, за систематичну (більше трьох разів) несплату членських внесків;
б)    невиконання чи неналежне виконання рішень керівних та контролюючих органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії; перешкоджання виконанню вказаних рішень Партії іншими членами Партії;
в)    вчинення діянь (дії чи бездіяльності), що дискредитують Партію, членів Партії, керівних та контролюючих органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії.
г)    в інших випадках, прямо передбачених законом;
3)    припинення громадянства України;
4)    набуття членства в іншій політичній партії;
5)    визнання члена Партії недієздатним або оголошення померлим в установленому законом порядку;
6)    набрання законної сили вироком суду, яким член Партії визнаний винним в скоєнні умисного злочину;
7)    смерті члена Партії;
8)    з інших підстав, передбачених цим Статутом або Положенням про членство у Партії, яке затверджується Радою Партії.
2.    Рішення про припинення членства в Партії у випадках, передбачених пунктом 2 ч. 1 ст. 62 цього Статуту, приймає З’їзд Партії або Бюро Партії за поданням Лідера Партії або Комітету партійного контролю.
3.    Особа не може повторно бути прийнята у члени Партії протягом трьох років з моменту ухвалення рішення про виключення її з Партії у порядку, визначеному цим Статутом .
4.    У випадках, передбачених пп. 1-2 ч. 1 ст. 62 цього Статуту, членство в Партії припиняється з моменту прийняття З’їздом Партії, Бюро Партії або радою територіальної організації Партії відповідного рішення.
5.    У випадках, передбачених пп. 3-8 ч. 1 ст. 62 цього Статуту, членство в Партії припиняється з моменту настання відповідного юридичного факту: смерті громадянина, втрати членом Партії громадянства України, визнання члена Партії недієздатним за рішенням суду, вступу в іншу політичну партію, набуття чинності відповідним обвинувальним вироком суду.
6.    Припинення членства в Партії припиняє повноваження особи як члена керівних та контролюючих органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії, до складу яких вказана особа входила.

РОЗДІЛ V . МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

Стаття 63. Майно Партії

1.    Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не заборонено чинним законодавством України.
2.    Майно Партії використовується виключно для реалізації цілей і вирішення завдань, передбачених цим Статутом та програмними документами Партії.
3.    Власником майна Партії, у тому числі майна її територіальних та місцевих організацій, є Партія. Члени Партії не мають прав відносно майна Партії, якщо інше не передбачено цим Статутом чи іншим документом, що прийнятий на підставі та відповідно до законодавства та цього Статуту.

Стаття 64. Кошти Партії
1. Кошти Партії формуються за рахунок:
1)    членських внесків;
2)    добровільних пожертв;
3)    пасивних доходів;
4)    інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
2. Добровільні пожертви на користь Партії здійснюються виключно у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на поточні рахунки Партії в банківських установах у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.    Партія зобов’язана дотримуватися обмежень щодо її фінансування, передбачених вимогами чинного законодавства України.

РОЗДІЛ VІ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПАРТІЇ

Стаття 65. Фінансова звітність Партії

1.    Партія зобов'язана щорічно публікувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.
2.    Партія веде бухгалтерську звітність у встановленому законом порядку.

РОЗДІЛ VІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

Стаття 66. Порядок внесення змін до Статуту і Програми Партії

1.    Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту і Програми Партії приймається кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих  для участі у З'їзді Партії.
2.    Зміни і доповнення, внесені до Статуту Партії, підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
3.    Про зміни і доповнення, внесені в Статут, Програму Партії, склад керівних органів, Партія повідомляє Міністерство юстиції України в порядку і в строки, встановлені чинним законодавством України.

РОЗДІЛ VIIІ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 67. Припинення діяльності Партії
1.    Партія припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), у разі заборони її діяльності або анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
2.    Реорганізація відбувається за рішенням З'їзду Партії, що приймається кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З'їзді Партії. Реорганізація Партії здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.    Ліквідація Партії відбувається за рішенням З'їзду Партії, що приймається кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих  для участі у З'їзді Партії.
4.    У разі прийняття рішення про ліквідацію Партії З’їзд Партії визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів.
5.    Порядок використання майна та коштів Партій у разі її ліквідації визначається у рішенні З’їзду Партії про її ліквідацію. При цьому, майно та кошти Партії використовуються для досягнення статутних або благодійних цілей.
6.    Діяльність Партії може бути припинена за рішенням Верховного Суду України в порядку, передбаченому чинним законодавством України.